Hoppa till innehåll
 1. /
 2. Kultur
 3. /
 4. Understöd

Kulturbidrag

Kulturen behöver både kreatörer och understödjare

SKiB delar varje år ut understöd till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd.

SKiB understöder projekt, delar ut bidrag för ordinarie verksamhet samt belönar talanger och språkintresserade med stipendier.

På den här sidan hittar du information om våra bidgragstyper, vilka kriterier vi har för beviljande, samt en hel del praktisk information om hur man söker.

Ansök om understöd

Projektbidrag

Projektbidrag kan beviljas samfund, arbetsgrupper eller personer för projekt som främjar svenskspråkiga kultursträvanden i Björneborg med omnejd.

SKiB delar ut projektbidrag två gånger årligen. Ansökningstiderna är i april och i oktober. Besked om bidrag ges ca. två månader efter att ansökningstiden gått ut. Det är styrelsen för SKiB som fattar beslut om vilka projekt som får bidrag.

Läs noggrant instuktionerna nedan innan du söker. Notera att enbart de ansökningar som mottagits via ansökningslänken beaktas.

Verksamhetsbidrag

Samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd kan ansöka om verksamhetsunderstöd.

Verksamhetsbidrag kan sökas till ordinarie verksamhet, men inte projekt. Ansökningstiden för följande kalenderår är alltid i oktober och besked om bidrag kommer vid årsskiftet. Vi meddelar samtliga sökande.

Läs noggrant instruktionerna nedan innan du söker! Notera att enbart de ansökningar som mottagits via ansökningslänken beaktas.

Stipendier

SKiB kan understöda språkintresserade med stipendier. Läs noggrant instruktionerna nedan innan du söker.

Nedan hittar du instruktioner för de olika bidragen samt vad man ska beakta innan man fyller i sin ansökan.

Vi har bidrag för projekt och verksamhet, och dessutom delar vi ut stipendier. Verksamhetsbidrag kan sökas i oktober, projektbidrag i april och i oktober. Stipendier kan sökas året om.

Det finns begränsningar för vad vi kan stödja. Vi understöder lokala kultursträvanden på svenska, lyder vår grundares vilja, som vi måste följa.

Kultursträvanden gäller både projektbidrag och verksamhetsbidrag och kan falla inom ramen av:

 • litteratur
 • konst
 • musik
 • historia
 • allmän kultur
 • språkbefrämjande
 • samhällsservice
 • idrott

Stipendier kan falla inom ramen av:

 • praktik på svenska
 • studieresor/-kurser som har med det svenska språket att göra
 • tävlingsresor i sport/annan hobbyverksamhet som har en anknytning till det svenska språket
 • För att få ett bidrag eller stipendium från SKiB måste din/er ansökan ha en tydlig anknytning till det svenska språket, kultur på svenska eller det kulturella språkarvet i nejden.
 • Vi värnar om det svenska språket. Projektet kan därmed också ha att göra med inlärningen av det svenska språket på olika sätt.
 • Överlag är kultur ett brett område och gränsdragningar kan vara svåra. Kultursträvandet kan vara en konsert, en teaterföreställning, ett bokprojekt, en föreläsning, en sagostund, ett jippo – ett sätt att nå ut till allmänheten. SKiB:s styrelse tar sedan ställning till huruvida dess syfte fylls.

Förutom det som inte faller inom ramen enligt anvisningarna ovan, understöds oftast inte heller trakteringar, materialanskaffningar, anställningar eller fester. Undantag kan dock komma till fråga ifall relevansen för att uppfylla stiftelsens syfte annars finns. Det kan till exempel komma till fråga att skaffa för projektet relevant litteratur, men inte en borrmaskin. Projektet kan behöva projektpersonal, men oftast inte en heltidsanställd.

Var noga att din ansökan kommer i rätt kategori. Ifall du söker bidrag för ordinarie verksamhet ska du välja blanketten för verksamhetsunderstöd, medan det finns en annan blankett för tidsbundna projekt och en för stipendier. Var också noga med att inom rätt kategori välja rätt underkategori, dvs. om du ansöker om projektbidrag välj också vilken typ av projektbidrag.

 • Vi tar emot ansökningar av privatpersoner, arbetsgrupper och samfund.
 • Ifall det är fler än en privatperson som söker bildar ni tillsammans en arbetsgrupp. I ansökningsblanketten ska detta framkomma genom att namnge arbetsgruppen. Senare frågas vem som är kontaktperson och vilka andra är med i arbetsgruppen.
 • Ifall FO-nummer inte finns och kontouppgifterna är privata, bör kontouppgifterna stämma ens med den sökandes.
 • Alla bidrag som överskrider 1000 euro meddelas av SKiB till skatteförvaltningen.
 • Ifall arbetsgrupper önskar få utbetalningen delad på olika personer, bör alla i gruppen meddela sina personuppgifter i ansökningsblanketten. Detta för att SKiB kan fördela utbetalning på olika personer och lämna individuella uppgifter om arbetsgruppens medlemmar till skatteförvaltningen.
 • Företag och kommuner kan söka bidrag enbart till enskilda projekt.

SKiB har fasta ansökningstider för projektbidrag (april och oktober) och verksamhetsbidrag (oktober). Stipendier kan sökas året om. Samtliga sökande meddelas per mejl inom två månader efter att ansökningstiden för bidrag gått ut / stipendieansökan mottagits.

Samtliga ansökningar görs via vår ansökningsportal som kräver stark autentisering. Endast de ansökningar som kommer via ansökningsportalen beaktas. Vid behov ger vi gärna stöd i användningen av ansökningsportalen.

Ansökningslänken finns aktiv på vår webbplats då ansökningstiden pågår.

Projektbidrag kan beviljas samfund, arbetsgrupper eller personer för projekt som främjar svenskspråkiga kultursträvanden i Björneborg med omnejd.

En bra ansökan är tydlig, igenomtänkt och koncist. Den bygger på en projektplan och svarar på grundfrågorna vad, hur, varför, vem, hur, när. En bra ansökan innehåller inte allt för många bifogade filer. Vårt program tillåter högst tre bifogade filer, så tänk efter när du bifogar material och gör inte det bara för sakens skull. All information du skickar oss ska medföra mervärde för just din ansökan. Presentera tydligt vad du önskar åstadkomma och vilka målsättningar du har. Presentera också dig eller din arbetsgrupp.

Var noga, öppen och precis med uppgifter om budget och eventuella andra finansiärer. Kom ihåg att också nämna potentiella finansiärer. Det är i regel inte meningen att SKiB tänks finansiera ditt hela projekt.

Samtliga ansökningar kräver stark autentisering. Ansökningsblanketten är aktiv i april och i oktober och du hittar den här.

Samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd kan ansöka om verksamhetsunderstöd.

Föregående års bokslut ska bifogas i ansökan, inklusive styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balans, revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse. Ytterligare ska den också innehålla en verksamhetsplan och budget för det kommande året.

En bra ansökan är tydlig, igenomtänkt och koncist. Den bygger på verksamhetsplanen för det kommande året, och svarar på frågorna hur man tänkt använda understödet, varför, vad den tillför och hurdan målgrupp den har.

Samtliga ansökningar kräver stark autentisering. Ansökningslänken aktiveras då ansköningstid pågår under oktober månad.

SKiB kan bidra med stipendier av fyra olika slag. De tre första stipendietyperna är förankrade till att lära sig svenska, till exempel:

 1. Om man som studerande utgör sin praktik på svenska
 2. Om man åker på utbyte för att förstärka sin svenska
 3. För att förstärka sin svenska genom en kurs

Dessa stipendier kan till storleken vara från 150 euro per vecka för praktik som varar högst sex veckor, dvs. sammanlagt högst 900 euro per sökande. I fall praktiken, utbytet eller kursen varar längre avgörs summan från fall till fall, ändå så att max. summan för stipendiet är 900 euro per sökande.

4. Dessutom kan ungdomsföreningar, -samfund och ungdomar som på individnivå aktivt tävlar inom sin gren, söka stipendium då dess syfte har en förankring till det svenska språket. Syftet kan vara till exempel en tävlingsresa till ett nordiskt land.

I dessa fall är stipendiet högst 500 euro för individer och högst 2000 euro för föreningar och lag.

Samma individer/lag som en gång fått ett stipendium beviljas i regel inte ett nytt stipendium under det samma eller påföljande året de blivit beviljade ett stipendium. I samtliga fall prioriteras sökande som inte tidigare fått ett stipendium.

Vem kan söka?

Samtliga stipendier är avsedda för individer som är bosatta i Satakunta samt lag och föreningar vars hemort är i Satakunta. Stipendier kan sökas när som helst under kalenderåret. Beslut om beviljat stipendium fås oftast inom två månader efter att ansökan kommit fram. Vänligen notera att semesterperioden kan förlänga processen.

Får man avslag på sin ansökan beror det på att kriterierna inte har uppfyllts eller att den årliga budgeten för stipendier redan är använd.

Samtliga ansökningar kräver stark autentisering. Ansökningsblanketten hittar du här.

Vi förutsätter att du inom tre månader efter avslutat projekt rapporterar för det använda bidraget. Bidrag beviljas inte på nytt ifall redovisningen fattas.

Vi meddelar samtliga sökande per mejl ca. två månader efter att ansökningstiden för projektbidrag/verksamhetsbidrag gått ut. Stipendier kan sökas året om och besked om dessa kommer inom två månader efter att stipendieansökan kommit fram.

Ifall din ansökan får avslag beror det allra oftast på att din ansökan inte uppfyller stiftelsens syfte. Vi får också hela tiden mera och mera ansökningar, vilket betyder att en välgenomtänkt och -formulerad ansökan för ditt projekt/din verksamhet har bättre chanser att få bidrag.

I regel ska projektbidraget användas under det kalenderår som följer efter att understödet beviljats. Om utbetalning inte begärts under följande kalenderår efter beviljandet, förlorar du rätten till understödet och bör söka på nytt.

Verksamhetsbidrag söks alltid i oktober för följande kalenderår. Om utbetalning inte begärts av de sökande under det följande kalenderåret, förlorar man rätten understödet men kan söka på nytt vid följande tillfälle.

Samtliga sökande får besked om beviljat bidrag per mejl. I mejlet finns då också en länk som du kan anhålla om utbetalning med. Efter att du anhållit om utbetalning tar det högst fyra veckor att få bidraget.

Utbetalning ska ske senast under följande kalenderår som bidraget beviljats. Ifall du inte anhåller om utbetalning inom utsatt tid återgår bidraget till SKiB, men du kan alltid ansöka om nytt bidrag.

Vi vill hjälpa till med att möjliggöra olika projekt och verksamheter.

Projekt av olika slag kräver marknadsföring för att nå ut till publiken. Som projektledare/arrangör är det du som ansvarar för marknadsföringen.

Marknadsföring och kommunikation hjälper dig att få synlighet till ditt projekt. Oss hjälper det att dela på information om det vi gör. Därför är det viktigt att alltid nämna oss som donator i samband med ditt projekt och när du berättar om projektet.

Använd vår logo på passliga ställen, tagga oss i sociala medier med #SKiB, nämn oss i texter, eventuella pressmeddelanden och intervjuer. Notera att Svenska Kulturfonden i Björneborg inte är samma sak som Svenska Kulturfonden.

Du kan ladda ned material på skib.fi/mediabank.

Mer information om understöden ger utvecklingsdirektör Anna Kyhä-Mantere, 040 742 5199, anna.kyha-mantere@skib.fi