Svenska Kulturfonden i Björneborg

suomeksi
Våningshus i trä till sjätte stadsdelen i Björneborg

Bostadsaktiebolaget Tuomarinkulma låter till sjätte stadsdelen i Björneborg uppföra ett seniorhus i trä. I Tuomarinkulma kvarteret finns nu ett skyddat trähus och ett på 1970-talet byggt höghus i rödtegel. Enligt det nu gjorda beslutet ersätts rödtegel höghuset med ett till sjätte stadsdelens miljö passande höghus i trä. Det skyddade trähuset bevaras och husets utrymmen och trädgården tas aktivare i gemensamt bruk. Byggbeslutet är resultatet av ett utredningsarbete där man under två år utrett flera olika alternativ.

Som resultat av projektet blir Tuomarinkulma kvarteret en helhet som stöder Werner Petrell fondens koncept för Gott åldrande. Målet med konceptet är att erbjuda omständigheter för ett aktivt och gemenskapligt seniorboende som förebygger ensamhet. Husets invånare bor i fullt utrustade hinderfria bostäder där seniorboendets specialbehov beaktats. Nybygget och i samma kvarter befintliga skyddade trähuset erbjuder rikligt med utrymme för gemensamt bruk. Trädgården i mitten av kvarteret ger invånarna och deras gäster en möjlighet att njuta av en i stadsmiljö ovanlig grön oas. En koordinator har anställts för utveckling och implementering av konceptet för Gott åldrande, konceptet kommer också Werner Petrell fondens hyresgäster i Mikaelsgården till godo.

Byggherre är bostadsaktiebolaget Tuomarinkulma, som i sin helhet ägs av Svenska Kulturfonden i Björneborg förvaltade Werner Petrells fond. För arkitektplaneringen ansvarar Arkitektbyrå Rudanko + Kankkunen Oy med arkitekt Hilla Rudanko som ansvarig planerare.

Projektets planering fortsätter genast och byggandet startar sommaren 2017. Projektet blir i sin helhet färdigt hösten 2018.

Puurakenteinen senioritalo Porin KuukkariinPorin Kuukkarissa sijaitseva As Oy Tuomarinkulma rakennuttaa puurakenteisen senioritalon. Tuomarinkulman korttelissa sijaitsee suojeltu puutalo ja 1970-luvun punatiilinen pienkerrostalo. Nyt tehdyn päätöksen mukaan pienkerrostalo korvataan puurakenteisella Kuukkarin kaupunkiympäristöön sopivalla uudisrakennuksella. Suojeltu puutalo säilyy ja sen tiloja ja pihaa otetaan aktiivisemmin korttelin yhteiseen käyttöön. Rakentamispäätös on n. kaksi vuotta kestäneen useampia vaihtoehtoja sisältäneen selvitystyön tulos.

Hankkeen tuloksena Tuomarinkulman korttelista rakentuu Werner Petrell rahaston Hyvä ikääntyminen konseptia tukeva kokonaisuus. Hyvä ikääntyminen konseptin tavoitteena on luoda edellytykset seniori-ikäisten aktiiviselle, yhteisölliselle ja yksinäisyyttä ennaltaehkäisevälle asumiselle. Talon asukkaat asuvat täysvarustelluissa yksityisyyttä tarjoavissa asunnoissa, joissa esteettömyys ja seniori-ikäisten tarpeet on huomioitu. Uudisrakennus ja samassa korttelissa sijaitseva suojeltu puutalo tarjoavat runsaasti tiloja yhteiseen käyttöön. Korttelin keskellä oleva puutarha antaa asukkaille ja heidän vieraille mahdollisuuden nauttia kaupunkiympäristössä harvinaisesta vihreästä keitaasta. Hyvä ikääntyminen-konseptia kehittämään ja edistämään on palkattu koordinaattori ja konsepti tullaan ulottamaan myös Werner Petrell rahaston Mikaelsgårdenissa asuvien asukkaiden hyödyksi.

Hankkeen rakennuttaja on Asunto-osakeyhtiö Tuomarinkulma, joka on Svenska Kulturfonden i Björneborgin hallinnoiman Werner Petrell rahaston kokonaan omistama. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy arkkitehti Hilla Rudanko pääsuunnittelijana.

Hankkeen suunnittelutyöt jatkuvat heti ja rakentaminen alkaa kesällä 2017. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2018.