Aktuellt

Projektunderstöd 2018

Ansökningstiden för projektunderstöd 2018 är nu och pågår till sö. 15 april 2018. Projektunderstöd söks bäst genom att använda projektunderstöd blanketten. Kontrollera att du laddar ner rätt blankett.

Två understödsformer, verksamhets- och projektunderstöd

Stiftelsen kan bevilja understöd för verksamhet i enlighet med sitt syfte. Samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd kan ansöka om verksamhetsunderstöd. Samfund, arbetsgrupper eller personer med projekt som befrämjar de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd kan ansöka om projektunderstöd. Stiftelsen önskar att ansökningarna skickas per mejl på för ändamålet gjorda elektroniska blanketter. Observera rätt blankett för ansökningsändamålet. Uppgifter om beviljade understöd publiceras i regel på stiftelsens web-sidor.

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan beviljas samfund med verksamhet på svenska i Björneborg med omnejd. Ansökan görs för understöd av följande års verksamhet med blanketten för verksamhetsunderstöd. I ansökan bifogas föregående års bokslut innefattande

  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • resultaträkning och balans
  • revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse

Ansökan skall också innehålla verksamhetsplan och budget för året understödet söks för. Ansökan för verksamhetsunderstöd skall inlämnas senast i slutet på oktober.

Ladda ner blankett för verksamhetsunderstöd

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan beviljas samfund, arbetsgrupper eller personer för projekt som befrämjar de svenskspråkiga kultursträvandena i Björneborg med omnejd. Av projektansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som skall anges om projektet. 

Ladda ner blankett för projektunderstöd

Förfarandet efter ansökan

Ansökningarna bereds för styrelsebehandling och vid behov ber vi om tilläggsuppgifter av sökande. Stiftelsens styrelse behandlar samtliga ansökningar och besluter om understöden. Sökande meddelas om styrelsens beslut med mejl.
Beviljade medel utbetalas enligt instruktioner som angivs i meddelandet om beslut.
Efter projektet skall användningen av de beviljade medlen redovisas till stiftelsen. Redovisningen är en förutsättning för nytt understöd. En redovisningsblankett kommer att finns för nedladdning på denna sida (blanketten finns inte ännu).