SKiB
Svenska Kulturfonen i Björneborg

Bss + SKiB Campus arkitekturtävling 9.9.2020–11.11.2020

För att förverkliga nybygget SKiB + BSS Campus utlyser Svenska Kulturfonden i Björneborg en arkitekttävling för inbjudna byråer. Tävlingen stöder pågående förändringen av stadsplanen och senare planeringen av byggnaden. Tävlingen ordnas i samarbete med Finlands Arkitektförbund (SAFA).

Byggnaden uppförs på den tomt som ägs av stiftelsen i Björneborgs 3. stadsdels (Malminpää) 36. kvarter. Nybygget kompletterar de nuvarande skolbyggnaderna och ska fungera som en del av byggnadshelheten. I samband med projektet kommer befintliga byggnader på tomten att rivas.

Målet med tävlingen är att utveckla en funktionellt, stadsbildmässigt och arkitektoniskt högklassig lösning för uppförande av nybygget på den tomt som utgör Palojokifastigheten. Byggnaden ska passa in naturligt i den befintliga stadsbilden och vara stadsbildsmässigt intressant för att locka besökare till campuset.
Som kultur-, uppväxt- och lärmiljö ska byggnaden ge användarna en känsla av upplevelser och mångfald.

För att garantera en lång livslängd för byggnaden eftersträvas lösningar som betonar flexibilitet för förändringar, energieffektivitet och hållbar utveckling. Strävan är att campuset byggs i trä.

Följande arkitektbyråer har blivit inbjudna till tävlingen:
Arkkitehdit LSV
JKMM Architects
Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit
Sigge Arkkitehdit Oy
Verstas Arkkitehdit Oy

Ladda tävlingsmaterialet här.

Bss + SKiB Kampus arkkitehtuurikutsukilpailu 9.9.2020 – 11.11.2020

Svenska Kulturfonden i Björneborg järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun Bss + SKiB Kampuksen uudisrakennuksen suunnittelusta. Kilpailu järjestetään laadittavan asemakaavamuutoksen ja tulevan toteutussuunnittelun tueksi. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Uudisrakennus tulee sijoittumaan säätiön omistamille tonteille Porin kaupungin 3. kaupunginosassa (Malminpää) 36. korttelissa. Uudisrakennus tulee täydentämään nykyisiä koulurakennuksia ja toimimaan niiden kanssa yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakentamisen yhteydessä puretaan tonteilla sijaitsevia rakennuksia.

Kilpailun tavoitteena on löytää toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu uudisrakennuksen rakentamiseksi Palojoen kiinteistön tontille. Rakennuksen tulee liittyä ympäröivään kaupunkirakenteeseen luontevasti, olla kaupunkikuvallisesti merkittävä ja houkutella kaupunkilaisia kampukselle. Käyttäjilleen rakennuksen tulee antaa elämyksiä ja monipuolisuutta niin kulttuuri- ja kasvu- kuin myös oppimisympäristönä.

Rakennuksen pitkäaikaiskestävyyttä varmistavat sen muuntojoustavuus, energiatehokkuus sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut rakentamisessa. Rakennus halutaan toteuttaa puurakenteisena.

Arkkitehtuurikilpailu järjestetään kutsukilpailuna, johon on kutsuttu seuraavat arkkitehtitoimistot:

Arkkitehdit LSV
JKMM Architects
Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit
Sigge Arkkitehdit Oy
Verstas Arkkitehdit Oy

Lataa kilpailumateriaali täältä.